valbygavlen

Prøvehallen, Valby,

København, 2009

prøvehallens gavl i Valby